Category Archives: زن در ادیان

جایگاه زن در قرآن

جایگاه زن در قرآن خداوند متعال انسان­ها را در قالب مردان و زنان به نیکوترین شکل و صورت آفریده  و به هر یک جایگاه خاص به خود را داده است، چنانکه جایگاه هر موجود در جهان هستی، تابع اصل عدل و حکمت الهی است. به طور کلی در نظام هستی، هر موجودی دارای دو جایگاه است؛ […]

جایگاه زن در آیین های مختلف

حقیقت زن زن حقیقتی است که در طول تاریخ، فراز و نشیبھای فراوانی را تحمل کرده و از زنده به گور شدن تا خدایی شدن را به خود دیده است. به طور اختصار به بررسی ابعاد گوناگون زن در آیین های مختلف میپردازیم: خانواده اساسی‌ترین و کهن‌ترین رکن جوامع بشری و حد فاصل بین فرد […]